Detské jasle Mravček Trenčín

Milí rodičia,

z uvedeného dôvodu prichádza opäť k prerušeniu prevádzky detských jaslí Mravček.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne vyhláškou č. 9/20221 od 1. marca zakazuje zriaďovateľom školských zariadení prevádzkovať tieto zariadenia prezenčnou výučbou, vrátane detských jaslí.
Zákaz sa nevzťahuje na zariadenia, ktoré poskytujú starostlivosť o deti zamestnancov orgánov štátnej správy a prevádzkovateľov na úseku kritickej infraštruktúry, zdravotných pracovníkov a ostatných pracovníkov v zdravotníctve, zamestnancov zariadení sociálnej starostlivosti, zamestnancov zabezpečujúcich zachovanie chodu hospodárstva a verejného života.

S úctou,
Majka